Luke Chapter 17:1-10

Since my production is down, I’m going to try the short-and-quick route by doing short sections. I’m also going to skip an intro and jump right into the

Text

1 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι’ οὗ ἔρχεται:

2 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα.

He said to his learners, “It is not admissible that the stumbling not come, but woe to the one through whom it comes. It is more profitable for him if a millstone be hung around his neck (trachea) and he be thrown into the sea than to make stumble to one of these little ones.   

I deliberately made some idiosyncratic choices for translations here. The first is “learners” instead of “disciples”. That is a very literal translation of the Greek. “Disciple” comes from the Latin, which happens also to mean “learners”. Like “baptize”, disciple has taken on a very specific meaning in English that was not present in either the original Greek or the Latin translation. It is a good idea to throw a little sand in the gears once in a while to obviate the tendency for us, as modern readers, to get too comfortable with the standard rendering of a particular word. This is especially true for words like this that have become ossified in English into a specifically theological sense. These were just garden-variety words in Greek & Latin; that needs to be remembered. Jesus is just speaking; he is not uttering Holy Writ.

The second involves “skandala”. The English result of this word is transparent. The meaning in Greek is “to stumble”, from “stumbling block”. However, I notice that, while the KJV renders as “offenses”, several modern translations use “to stumble”. So I’m not being as weird as I had thought.

More interesting is the idea expressed. Of course we’re all going to stumble, because we’re human likely to be understood. Let’s think about that for a moment. Recall that Luke is (possibly/probably) the first evangelist to be aware of Paul’s writing. At least, he’s the first that we’re sure who knew about Paul as an apostle, even if he was not aware of Paul’s writing. I don’t see a lot made of this for whatever reason. Having read 1 Corinthians, we know that Paul was sort of hung up on sex. Reading this passage with that in mind, I wonder if perhaps some Christian communities went to extremes about sex, going full-bore puritanical. Of course, it doesn’t have to be about sex, but the next line seems to indicate that it is. At least, this admonition which is also in M&M, that is how this was presented to me back whenever. And let’s be honest: pederasty was a common practice in the Graeco-Roman world. Tacitus, and especially Suetonius have all sorts of lurid stories about the sexual depravity that Tiberius was (said to be) practising in his pleasure dome on Capri. And recall that Tiberius was on the throne when Jesus was executed, if the chronologies are to be believed–and there’s no really good reason not to believe them so far as I know; admittedly, however, that isn’t very far. OTOH, while this is the sort of thing historians would debate endlessly, it never seems to occur to biblical scholars to question it. Eusebios very confidently accepts the standard chronology, and places Jesus’ execution in the 15th year of Tiberius’ reign (IIRC. Might be off a bit on that).

So anyway, Luke, like Mark & Matthew before him, is telling us that it’s not the sin per se that is horrible; it’s the corrupting of “one of the little ones”. It’s certainly easy to interpret that as children, and it’s probably difficult to interpret it any other way, at least, not credibly. “Little ones” can refer to the downtrodden or the peasants, in the way that Oscar winners thank the “little people” who helped make their performance possible. Realistically, though, taking “little ones” to mean anything other than children is a stretch. To emphasize, this story in Mark is part of the story in which Jesus tells the disciples to become like the child he is holding in his arms (one envisions Jesus sitting with the child on his lap. Perhaps due to artistic depictions?). What is interesting about this version, IMO, is that Luke does not feel the need to give us the context like this. He just says, “these little ones”, but we have absolutely no context on where they are. At the end of the previous chapter, they–or at least Jesus–was in the company of Pharisees as he told the story of Dives and Lazarus. At the outset of this one Jesus is simply with his disciples. Where? Where are “these” little ones? The answer, I think, is that they are in the other two gospels. We have seen this before in Luke. In stories that have been well-told, and adequately handled by the other two, Luke shortens his version or leaves out details as he does here. In places where perhaps Matthew summarized Mark a bit too severely, Luke provides a long version to fill out the narrative omitted by Matthew. And yes, of course this ties back to Q; at least, it ties to the question of whether Luke had read Matthew. When there is a high level of correlation in situations as described, this comes down rather convincingly as evidence that Luke was very much aware of Matthew.  

1 Et ad discipulos suos ait: “Impossibile est ut non veniant scandala; vae autem illi, per quem veniunt!

2 Utilius est illi, si lapis molaris imponatur circa collum eius et proiciatur in mare, quam ut scandalizet unum de pusillis istis.

3 προσέχετε ἑαυτοῖς. ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον αὐτῷ, καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ:

4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.

5 Καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Πρόσθες ἡμῖν πίστιν.

6 εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ [ταύτῃ],Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ: καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν.

“Devote yourselves (as in, ‘pay attention!’). If your brother might sin against you, (rebuke) him, and if he repents forgive him. (4) And if he should sin against you seven times in a day, turn to him saying, ‘Repent,’ (and) leave him.” And his apostles said to the lord, “Put upon/within us faith.” (6) The lord said, “If you have the faith as a seed of mustard, if you said to [the/that] sycamine tree, ‘Uproot yourself and throw yourself in the sea’, and it would heed you.” 

First, let’s talk about the tree. It appears there is a whole thing about the “sycamine” tree; “sycamine” is a straight transliteration, which means the English letters are substituted for the Greek letters and the word is pronounced (more or less) the same. “Logos” is a great example. I was going to translate as “sycamore” tree and leave it at that, but then I wanted to check to see what sort of tree it was that Zacchaeus will climb. Back in Catholic school, we sang a song about Zacchaeus, and how he climbed a sycamore tree, so it seemed wise to corroborate the genus and species across verses. The KJV renders the word as ‘sycamine’; modern translations render as ‘mulberry’. Well, it turns out that a sycamine tree is actually a mulberry tree. A Google search turns up a whole bunch of stuff on the mulberry tree mentioned here, of which two species are common to Palestine. Luther apparently translated the word as “mulberry tree.” Wikipedia says he made his German translation directly from Hebrew and Greek, so he would have encountered sycamine. However, Luther learned his Bible in Latin; going back to the Greek was still an unusual activity in his time and everyone in the west learned the Bible in Latin. And the word used in Latin is “morus”; and the genus of the mulberry trees common to Palestine is “morus”. This makes me wonder if the whole mulberry thing is based on Luther’s reading of the Vulgate, which means it may indeed have been the same tree that Zacchaeus will climb in 19:4. We’ll come back to this again, but, in the meantime, I will defer to St Jerome whose knowledge of Mediterranean flora was doubtless much superior to mine.

Perhaps of more interest to most is the admonition on forgiving your brother. Most of us recall that Matthew enjoined us to forgive seven times seventy, or seventy-seven times. Luke, here, only tells us to do it seven times. Per my Absolutely Official version of Q, the “correct” version of this, as found in Q, is the seven we find here. Ergo, Luke has the more “primitive” version. In this case, I would tend to agree with that assessment, assuming I actually believed in Q. Which I don’t. So this becomes problematic, which, in turn, sure makes it convenient to have a Q so that we don’t really have to weigh the two versions and decide why they are different. But is that true? If the more primitive version is seven, why did Matthew change it? Do we have a redactionally consistent explanation of every time Matthew varies from Q? That is what the Q people demand of those who do not accept Q, but it seems to me they’ve got that backwards, doesn’t it? The question isn’t– or shouldn’t be, really– why Luke deviates from Matthew, but why Matthew deviates from Q? What reason does Matthew have for changing it to “poor in spirit” or “seventy-seven” times? Because I will grant that it does seem curious that Luke only tells us to do it seven times. The “poor in spirit” change is easy enough to explain, but the seven, vs the seventy-seven, is a bit more difficult.

As a quick aside, I seriously doubt that one can come up with an redactionally consistent explanation for why Luke changed Matthew in this case. Luke disagreed. He had his own view, but is it realistic to believe that he had a consistent, abiding understanding, or re-interpretation of Matthew from which he never deviated? Really? What human being in the world is capable of that degree of consistency? None that I know of. Which is where and why the whole divine inspiration thing comes in handy. But I do think the Q people have, once again, managed to shift the burden of proof onto those who don’t accept the idea. The Q people should be made to prove that it did exist, and then explain every instance where Matthew diverged from the “original” text. Instead, they demand that we prove it didn’t exist– which is impossible, btw; one cannot prove a negative– and provide a redactionally consistent explanation for every time Matthew chose to ad lib.

But even more interesting is that Luke gives us leave to leave. Matthew’s ‘seventy-seven’ times is a sort of rhetorical short-hand for “ad infinitum”; that is, there is no limit to the number times we should forgive our sibling. (Practically speaking, however, if we are talking about a literal sibling, forgiving seventy-seven times over the course of a lifetime is hardly “infinite”.) So what this means is, if Q did exist, Matthew was being more lenient than Jesus. Luke tells, OTOH, that seven is enough, after which we can leave the sibling and go one’s own way. And, given Q, this is the original message of Jesus. Think about that. Jesus did not preach a forgiveness that was infinite. You get your set number of chances, but after that, you’ve proven yourself to be incorrigible and you’re on your own. So, this means that if Luke was less forgiving than Matthew, Jesus was also less forgiving than Matthew. Of course, this latter conclusion vanishes if we follow the evidence and accept that Q never did exist. This means that Luke was less forgiving than Matthew, and that’s the end of it. Jesus never enters the comparison. The commentaries don’t have a lot to say on the differences between the two versions. That is the problem with commentaries: they do not always cross-reference sufficiently; Rather, they focus too narrowly on the passage before us at the moment. An effective discussion would have to come from a theologian who is discussing the concept of forgiveness in the NT. Ellicott does provide an interesting insight. He says that the leave to leave is Luke enjoining the listener to get up and leave the moment after forgiving seven times rather than remain and lose your temper. That does make sense. 

The final point is one I’ll leave to you to determine the level of importance. It seems hugely significant to me, but then my perspective is usually a bit off-kilter. I’m like Pluto: I don’t lie on the same plane as the rest of the solar system. The point is that I cannot ever remember hearing any of this chapter read aloud as the gospel. That includes nineteen years growing up in the Roman Rite, and then another eighteen or nineteen as an adult in the Episcopal Church. Never. Of course, that’s not to say it never happened. One possibility is that this reading is done on a Tuesday in April or something when I wasn’t at church. Why is that? Of course, the most likely answer is that this would highlight the difference between this passage and the corresponding version in Matthew. That would lead to the uncomfortable questions about the appropriate number of times we should forgive our sibling.

3 Attendite vobis! Si peccaverit frater tuus, increpa illum et, si paenitentiam egerit, dimitte illi;

4 et si septies in die peccaverit in te et septies conversus fuerit ad te dicens: “Paenitet me”, dimittes illi ”.

5 Et dixerunt apostoli Domino: “ Adauge nobis fidem! ”.

6 Dixit autem Dominus: “ Si haberetis fidem sicut granum sinapis, diceretis huic arbori moro: “Eradicare et transplantare in mare”, et oboediret vobis.

7 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,

8 ἀλλ’ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι ἕως φάγω καὶ πίω, καὶ μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ;

9 μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν τὰ διαταχθέντα;

10 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.

“Who among you having a slave that having been ploughing or herding, who comes from the field says to him, ‘Immediately coming in, get off your feet’, (8) but does not say to him, (rather than saying to him) ‘Prepare the dinner, and gird yourself to minister to me while I eat and drink, and after that you will eat and drink’? (9) Do you not have thanks to/for the slave that performs the commands? (10) It is also this way for you, when you do all the commands (given to) you, you say that ‘We are useless slaves, we have done what we were obligated to do.”

Upon reading this the first time, I was beginning to question my reading comprehension. How did we go from the mulberry tree throwing itself into the ocean to having a slave who ploughs/herds? But the payoff does come at the end when it kinda sorta maybe relates to having faith. Or maybe not. The lesson is that just doing what you’re told is not sufficient; you have to go above and beyond that, and such a lesson makes sense. And so it’s by going above and beyond that you have the faith of a mustard seed and can move trees. At least. that’s how I’m reading this.

7 Quis autem vestrum habens servum arantem aut pascentem, qui regresso de agro dicet illi: “Statim transi, recumbe”,

8 et non dicet ei: “Para, quod cenem, et praecinge te et ministra mihi, donec manducem et bibam, et post haec tu manducabis et bibes”?

9 Numquid gratiam habet servo illi, quia fecit, quae praecepta sunt?

10 Sic et vos, cum feceritis omnia, quae praecepta sunt vobis, dicite: “Servi inutiles sumus; quod debuimus facere, fecimus’ ”.

 

About James, brother of Jesus

I have a BA from the University of Toronto in Greek and Roman History. For this, I had to learn classical Greek and Latin. In seminar-style classes, we discussed both the meaning of the text and the language. U of T has a great Classics Dept. One of the professors I took a Senior Seminar with is now at Harvard. I started reading the New Testament as a way to brush up on my Greek, and the process grew into this. I plan to comment on as much of the NT as possible, starting with some of Paul's letters. After that, I'll start in on the Gospels, starting with Mark.

Posted on June 9, 2019, in Chapter 17, gospel commentary, gospels, Luke's Gospel and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: