Monthly Archives: July 2018

Luke Chapter 12:49-59

We were discussing the way the Gospels of Matthew and Luke fit together, and what this says about the likelihood of Q’s existence. Naturally, I was dubious, or skeptical, or whichever word most suits this particular set of circumstances. Since I never read ahead before I start translating, I have no real clue of what’s coming up. Perhaps more of the same; perhaps not.

Text

49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη.

“Fire I came to throw upon the earth, and what I wish if indeed it were already (…kindled..)

There’s a bit of a problem with the last word. The NT Greek dictionaries–including Strong’s Words–tell us that the word means “to kindle”. As such, Jesus wishing the fire were already kindled. There is no (well, not much) doubt that the form is intended to be read as an aorist passive. The problem is the root word. The root is ana-apō, elided to be anapō. This, however, is not to be found in Liddell & Scott. OK. So let’s try it without the prefix ana which leaves us with apō. Hmmm…That doesn’t exist per L&S either. OK, when all else fails, let’s check the Vulgate. What did St Jerome do with this? OK, he’s bailed us out, giving us the very rare Latin form accensus, which does mean “kindled”. The implication is that we really do not know what the Greek word actually is. It appears twice in the NT; here, and again in Acts 28:2, where it has a similar usage, that the pyre has been lighted. There is a cognate use in James 3:5, but there the Latin is in the form incedit, which is standard. Think, incendiary. I bring this up to show how even the Latin is dicey; there is no form cendo, to which the prefixes a- and in- are added, so taking the Latin as our pole star isn’t exactly a sure thing, either. The form used here, accensus is very rare in Latin. I suppose back filling from the use in James where the Latin is secure, and then replacing the very odd Greek based on a similar Latin translation is valid enough. The point remains, however, that there are still a bunch of different places where we are not wholly and 100% certain of the meaning of the Greek.

49 Ignem veni mittere in terram et quid volo? Si iam accensus esset!

50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ.

“I have the baptism to be baptised and how do l hold together until this is completed?

These two verses form an interesting couplet as regarding the content. First, it is unique to Luke. But not only is the action or speech unique but the sense of the words is unique as well. Even if I went with the standard “how stressed am I?” rather than my much more literal, but also very telling, “how do I hold (it?) together?”, this sort of exclamation from Jesus is a bit unexpected, to say the least, IMO. It truly hearkens back to Mark, where Jesus not infrequently gets exasperated. What do we make of this? Is there some deep, theological message here? Or is Luke simply having a bit of fun? The commentaries, of course explain this as a cry of anguish at the coming trials Jesus knows he must face. And this is a fully justified interpretation. Part of my reading is that I prefer the more literal meaning of “sunechomai”, which literally means “hold together”. As such there is a very modern feel to the idea of Jesus “holding it together”. Perhaps that colloquial undertone (which is purely accidental, of course) is what makes it sound less than serious coming from Luke. Most render the word as “I am constrained”, which kinda sorta makes sense as the verb is passive, but it wanders a bit from the more basic root, which is sun-echo, “hold with” (reversed in English), as in “hold with”. “To constrain” is a legitimate translation, with a proper Classical pedigree, but it is definition #5. 

As for content, these two verses serve as the introduction to the rest. These verses are unique to Luke, but the rest (most of it, at least the general drift) is shared with Matthew and so categorized as Q material. More on that shortly.

50 Baptisma autem habeo baptizari et quomodo coartor, usque dum perficiatur!

51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἢ διαμερισμόν.

52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν,

53 διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν.

“Do you expect that I am here to bring peace to the earth? Not so, I say to you, but division. (52) For they will be of five in one house divided, three against two, and two against three. (53) The father will be divided agains son, and son against father, mother against daughter, daughter against mother, the mother-in-law against the bride, the bride against the mother.”

 Not much to say here. This we encountered this in Matthew. Kloppenborg does not indicate whether Q read “bring division”, per Luke, or “the sword” as per Matthew. Burton Mack, OTOH, has the courage of his convictions and posits the original reading as “sword”. And honestly, if you are going to contrast “peace”, something related to war would be my first impulse. So once again, Luke is the more “primitive” version, except when he’s not. When we read this in Matthew, we discussed how this is an ex-post-facto “prediction”, a “foretelling” of what happened to the movement some time after Jesus’ death. At least, we are lead to believe that this happened. Was it an actual persecution? If so, when did it happen? Before the destruction of the Temple? In the 40s, when it was led by Paul? Then why doesn’t Mark dwell on this a bit more? Or is this a folk memory of the Jewish Revolt, in which Josephus tells us there were a number of factions, and there were two or three inside Jerusalem duking it out with each other and at the same time trying to fight off the Romans. No doubt there was a lot of this sort of thing going on: betrayal, treachery, internecine fighting. Mark does have the section where Jesus tells the disciples that not one stone of the Temple will be left standing on another stone. The scenario he described there was terrible, but it doesn’t have anything of the enmity among families that we get here and in Matthew. And I wonder why? 

And here is another instance where the content of the words is wholly ignored when deciding whether something belongs in Q. I skimmed a few commentaries, and they all seemed to dance around the “predictive” aspect of all of this. Sound historical judgement pretty much demands that this passage, and those similar, be read as backward-looking, a description of what did happen, rather than what will happen. As such, it is all-but certain that Jesus never uttered these words. Given that, we have to ask what this passage is doing in a collection of sayings of Jesus. It simply does not fit the criteria to be included as something Jesus said. So, once more, so much of the “argument” for Q proves to be specious. 

And quickly, he mentions the mother-in-law vs the bride. I believe this relationship is specified because the wife would come to join the husband’s family, so the bride would be in contact with her in-law, whereas the husband would not be set against his father-in-law. So the relationship described by Jesus would be much more common, and much more deleterious to the smooth functioning of the household if the relationship went sour.

51 Putatis quia pacem veni dare in terram? Non, dico vobis, sed separationem.

52 Erunt enim ex hoc quinque in domo una divisi: tres in duo, et duo in tres;

53 dividentur pater in filium et filius in patrem, mater in filiam et filia in matrem, socrus in nurum suam et nurus in socrum”.

54 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Οταν ἴδητε [τὴν] νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτως:

55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι Καύσων ἔσται, καὶ γίνεται.

56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν;

And he said to the crowd, “When you see a cloud rising in the west, immediately you say that ‘rain is coming’, and so it becomes this way. (55) And when the south (wind) blows, you say, ‘It will be hot’, and it happens. (56) Hypocrites, the countenance of the earth and sky you know how to discern, this season how do you not know how to interpret?

54 Dicebat autem et ad turbas: “Cum videritis nubem orientem ab occasu, statim dicitis: “Nimbus venit”, et ita fit;

55 et cum austrum flantem, dicitis: “Aestus erit”, et fit.

56 Hypocritae, faciem terrae et caeli nostis probare, hoc autem tempus quomodo nescitis probare?

To be honest, I’m not sure how we go from civil war that divides families to (mis)judging the weather, and this inability to judge the weather makes one a hypocrite. I mean, of course I understand that this is all very metaphorical and all that, but it seems a bit of a stretch. Another example of one of the evangelists sticking a couple of things together that really were separate thoughts, but they had to be worked in somewhere, somehow. I should have more to say on this in the chapter summary.

57 Τί δὲ καὶ ἀφ’ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον;

58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ’ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ’ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδώσει τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν.

59 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.

(57) And what is from yourselves that you do not judge what is just? (58) For as you lead your adversary before the magistrate (lit = ruler), on the way (there) be delivered of your work from him, lest he pull you down (by) the judgement, and the judge hands you over to the official who executes the judgement (all in the same word), and the official who executes the judgement throws you in the guard-house (gaol). (59) I tell you, you may not come out of there and your last small brass coin you may give over.”

Wow. There is a whole bunch of really unusual, or rather, specialised, vocabulary in this section. A lot of it is unique to Luke in the NT, but, for the most part, the vocabulary is not obscure in the corpus of Classical/pagan Greek. Rather the opposite. Let’s start with archontas/archon. It’s a generic word for “ruler”, but by this point “magistrate” is not a bad translation. The real ruler, of course, was the Emperor, so the various rulers of the towns, etc were local offices. Archaic Athens had three annual archons, the king archon, the eponymous (chief, as in primus inter pares) and war archon. From there the term became generic; Gnostic cosmology posits a sometimes bewildering number of archons, who rule various aspects of the universe. So, it’s kind of a generic term. I happened to notice that it gets translated as “prince of the devils” or “prince of the pagans”. I’m not crazy about using it in terms of royalty since the word is of very secular origin; however, there is no real equivalent in Greek–or Latin, for that matter–for our concept of “prince”. The word is Latin, and comes from princeps, which means “first”. It’s actually a combination of primus caput, literally “first head”. So it’s the first in line, etc. Then it comes to mean “distinguished”. Then Augustus becomes known as Princeps; the First Citizen, and so it became a title. But it did not become a rank until the Mediaeval period, when royalty became the norm in Europe, in those areas where Latin served as the root language.

“The official who executes the judgement” is all captured by a single word: praktor. If you look at it, the derivation of “proctor” is pretty obvious. Vowels are very malleable, and they transition easily as words evolve, especially when moving from one language to another. So many English words with Germanic roots have identical consonant groupings, but the vowels are different. An example is something like vergessen, “forgotten”. Remember that the German “V” is pronounced as an English “F”. 

Then there lepton, a small brass coin. Think, penny, or farthing–whatever the hell a farthing is. “Penny” is another good German-to-English example. Pfenning. The terminal “IG” in German almost always comes across as “-Y” in English. Again, though, the word is very rare in the NT. Aside from here, Mark uses it in the tale of the Widow’s Mite. 

I used to hate the term “gaol”. Times change. I’m more pretentious now.

The word “adversary” has been deliberately saved for last. In Hebrew, adversary is usually rendered as satan; in the OT, this is rarely a capital word. In fact, it’s used in 1 Kings to describe the military adversaries of…one of the kings. The word here is closer to a legal term, referring to an adversary in court. Is there an English term? The party of the first part vs the party of the second part? It is used in the same way in the same story by Matthew. Again, let’s ask ourselves: would an early, Jewish follower of Jesus know this word? Would Jesus know this word? It’s not out of the question. Justice, higher justice anyway, in the easter Mediterranean at the time would have been dispensed in Greek. Pilate spoke Greek, and all the educated Jews like Josephus spoke Greek. But would someone from a backwater like Caphernaum ever encounter Greek justice? Hard to say. So, once again, we have to ask if we should reasonably expect a word like this to be found in Q. Offhand, I would say “no”. It is much more likely that it originated with an educated individual like Matthew.

And then note what Luke does: he takes the basic story as told by Matthew and then throws in about a dozen (well, four or five) additional legal terms. As for the implications here, first and foremost we can toss any notion that Luke’s version is the more “primitive” version which more closely resembled what Q must have looked like. That is patently risible. Think about it: the attempt is to couple Luke with being the more primitive when his version here is clearly much–much–more sophisticated. And this is the second example of this that we’ve come across in this chapter. The sense I derive from this is that Luke, as he has done in the past, “improves” upon, or “corrects” Matthew. He’s seeing Matthew’s technical term–adversary–and raising him praktor and a few others. 

So much for the technical stuff. What about the meaning? This is blunted, to a certain extent, by having encountered it in Matthew. The tone feels slightly different here; in Matthew, this is part of the Sermon on the Mount, and it’s really meant to be an injunction to put aside your differences and come to a settlement before bad things happen to you. The bit about gaol is more of a metaphor, of course, but effective. Here there is more of a sense of menace, that the threat of jail is really that: a threat, and not one to be taken lightly. It’s tempting to see this as an allusion to Hell, and that’s possible, but just barely. And it’s much more likely here than it was in Matthew. I say that largely because of the change in tone, from admonishment something very close to a threat.

57 Quid autem et a vobis ipsis non iudicatis, quod iustum est?

58 Cum autem vadis cum adversario tuo ad principem, in via da operam liberari ab illo, ne forte trahat te apud iudicem, et iudex tradat te exactori, et exactor mittat te in carcerem.

59 Dico tibi: Non exies inde, donec etiam novissimum minutum reddas”.

Luke Chapter 12:35-48

The last section ended with a discussion about poverty. My contention is that this was not a significant aspect of Jesus’ teaching; rather, it slowly gained importance until Luke pushed it into the level of prominence that we now consider as an integral part of Jesus’ original message. This has some real-world implications for our life today; if the message on the blessedness of the poor, and the injunction to help our neighbor is missing, to a large extent, from half of the gospels, it becomes much easier to overlook. Now we turn from that to other aspects of Jesus’ teaching.

35 Ἔστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι,

36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.

“Let Your loins be girded, and the candles burning, (36) and you are the same as men expecting their lord when he has become loosed from his wedding, in order him coming and striking immediately opening for him.

A few things. The first word in Verse 35 is a third person imperative. “Let it…” more or less captures the sense, all though there is a sense in which the “let it” is directed at the person hearing; that is, it’s actually a second person imperative. And the word for “gird” is based on the word for “put a belt on”; John the Baptist’s leather belt is described by the base meaning of the word. I actually saw a drawing of how one girds one’s loins. If you recall that the standard garb was a long tunic rather than trousers, the idea of girding is to take a belt and use it to hold up the hem of the tunic so that the legs are able to move freely. And the “become loosed” is me being a tad pedantic. The only citation of this meaning “return” is this one. So, you can see the progression from “become loosed” to “return” is logical. And the Latin is “to return”, so this is how St Jerome understood the word. 

Kloppenborg in his Q/Thomas Reader does not include this in Q; he cites it as uniquely Luke. I’m not sure I agree with this assessment. The idea of waiting with lamps for the lord to return is certainly found in Matthew. The difference is that in Matthew, we have ten virgins waiting with lamps, and some brought extra oil while others did not. So the externals are very different, but the basic metaphor is identical. In that instance, too, Kloppenborg notes the very obvious dissimilarities and concludes that the story is unique to Matthew. That is, neither story is believed to be part of Q. This is what happens, IMO, when we get so focused on the individual trees and forget to take a step back and look at the forest. That is, the analysis is so hung up on stuff like kai/de distribution that we never (well, maybe almost never… ) consider the overall message. This has been a glaring failure all through the entire consideration of Q; this is simply another example. Again, yes, this metaphor can be seen as coincidental; but how many coincidences does it take to equal evidence of correlation? Whatever the number is, the Q project apparently believes it’s higher than however many exist.

35 Sint lumbi vestri praecincti et lucernae ardentes,

36 et vos similes hominibus exspectantibus dominum suum, quando revertatur a nuptiis, ut, cum venerit et pulsaverit, confestim aperiant ei.

37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.

38 κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι.

“Blessed are those slaves whom, the lord coming finds awake watching. Amen I say to you that he (the lord) will have girded his loins and they reclining coming he will serve them. (38) And in the second or third watch he should come and find them this, blessed are they. 

Seems to be a lot of girding of loins going on here. The salient point in these two verses is the word “watching”. This is another unusual word. While it’s not quite as rare as oligopistos (of little faith) it’s still a Jewish (LXX) and Christian word, not used much (no cites in L&S). However, it is used a couple of times in Matthew. And one of the placements of the word there is interesting. It comes at the end of the story of the Ten Virgins, in reference to the five that had brought extra oil. Odd, isn’t it? 

Well, full disclosure. Matthew also uses the word in the story about the master who would be watchful if he knew when the thief was coming. We will get to Luke’s version of this in the next couple of verses. So while it may be interesting, it is not by any means conclusive. It is decidedly ambiguous. But it’s one more instance of a “coincidence” in usage of a word much more interesting than the kai/de distinction. 

We did mention before, that the night was divided into four (IIRC) watches. The first would start at dusk and last something like three or four hours. So the second and third watches would be the stretch from, say, eleven until the couple of hours before dawn. That is, the dead of night. My apologies for the imprecision, but being precise s not particularly important; “the dead of night” gets the idea across well enough.

37 Beati, servi illi, quos, cum venerit dominus, invenerit vigilantes. Amen dico vobis, quod praecinget se et faciet illos discumbere et transiens ministrabit illis.

38 Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit, beati sunt illi.

39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, οὐκ ἂν ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ.

40 καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ἧ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

“This you will know that if the lord of the manor should know which hour the thief comes, he would not allow to be broken into his home. And become you (imperative), that at the hour you do not expect the son of man comes”.

The word that I translated as “become you” is a second person plural imperative. “You must become” would probably be the most idiomatic rendering, but that implies obligation rather than command. There is a difference. And I could have (should have?) rendered it, simply, as “be ready” since the base meaning of verb gignomai, or here as ginomai, “to become”, is very often just used as a replacement for “to be”. However, in this instance, I like the sense of using it in its truest sense. “Be ready” is one thing; “become ready” is something rather different. It has the decided implication that the disciples are not ready at the particular moment.

Secondly, in Verse 39, there is a minority ms tradition that adds the word “watchful”. The sentence then reads …(the lord) was watchful and would not allow…). The word used was the same one we commented upon in the previous couplet. Matthew used the word in his version of this story, which preceded (rather than following as it does here) the story of the Ten Virgins. I do not accept the inclusion of the word here; as I said, it’s a decidedly less robust tradition, usually only found in the footnotes. It’s just that the two Greek texts I use were split on it, so it seemed worth mentioning. The most likely explanation is that some copyist added it to a Lukan ms tradition based on the inclusion of the word in Matthew. 

Even so, let’s stop and think about this for a moment. We have an unusual word. Matthew uses it in this story, then again at the end of a story about having your lamp/candle lighted and being watchful for the return of the lord. Luke does not use it in this story, but uses it in his version of the warning to have your lamp/candle lighted and be watchful. The story of the light/watchfulness, which has the word in both Matthew and Luke is not in Q; but the story of the lord and the thief is in Q. But the word in question is in Matthew and not Luke; that is, the word appears in the version that is supposed to be less primitive. That is, the word was not in Q, was not in Luke, but was in Matthew. Does any of this seem remotely logical? That is the crux of the matter, the question you have to ask yourself. Does the Q theory make sense–if you don’t assume its existence and then work backward to prove it. Remember, without Q, there is no link to Jesus for most of the most memorable episodes and teachings of the NT. That alone makes Q an absolute necessity for a lot of people, and these people will then twist themselves into all sorts of Gordian pretzels and ignore all sorts of arguments in order to feel confident that such a link to Jesus does exist, no matter what. That is faith; it is not scholarship. 

39 Hoc autem scitote, quia, si sciret pater familias, qua hora fur veniret, non sineret perfodi domum suam.

40 Et vos estote parati, quia, qua hora non putatis, Filius hominis venit”.

41 Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας;

42 καὶ εἶπεν ὁ κύριος, Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος ὁ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ [τὸ] σιτομέτριον;

43 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως:

44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν.

45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι,

46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἧ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ἧ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.

47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ δαρήσεται πολλάς:

48 ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

And Peter said, “Lord, to us this parable do you speak, or also to all?” (42) And the lord said, “Who is this faithful and wise steward whom the lord places down upon his service to give in its appropriate time the allotment of wheat? (43) Blessed is that slave, who the lord coming the lord finds doing thus. (44) Truly I say to you that upon all those of his in existence he will set down that one. (45) If that slave says in his heart, ‘My lord will use time to come’, and he will rule to smite the male slaves and the female slaves eating and drinking and to be drunk, (46) the lord of that slave will return on a day which he (the slave) does not see and an hour which he does not recognise, and will cut him in twain and he (the lord) will put the portions of him (the slave) with the unfaithful ones. (47) That slave knowing the will of his lord and is not ready or doing towards his (the lord’s) will be thrashed much. (48) The one not knowing, doing things worthy of a beating, will receive a small thrashing. For to all to whom much has been given, much will be sought from him, and the one to whom much has been put forward, the most they will ask of him.”

I believe I’ve been fairly consistent in rendering it as “parable”. The word means something more like “comparison”. But, it’s not too much of a stretch to make it reach our concept of “parable”. It should be obvious that it’s the same word as “parabola”. The word has plenty of mathematical uses in Greek; however, the uses are more like a technical vocabulary rather than cascading meanings. Sort of like the word “strike” in baseball, or bowling. Yes, the basic sense of “smite” lurks there, somewhere, but especially in the baseball term, that original meaning is pretty well buried. And notice how Peter asks the question, but Jesus doesn’t answer? This is, I believe, a glancing blow at Mark, where he tells us that Jesus taught in parables, but told the disciples, and only the disciples, the meanings in private.

The rest of this, for the most part, is Q material. There are two things I want to mention. First, there is yet another really odd word in here. It’s what I rendered as “cut in twain” (sorry; couldn’t resist). It is also a math term for “bisect”, as in “bisecting an angle”, which is to cut an angle into two equal parts; IOW, to cut in twain. The only place it doesn’t mean “bisect” (or its synonyms) is in the Gospel of Matthew–and, by extension, of Luke. Now, Luke did not come up with this word independently; the probability of that, while not zero, is pretty daunting, somewhere in the neighborhood of lightning strike. So this means that Luke either got the word from Q, which is where Matthew got it, or that Luke got it from Matthew. We have discussed this before, but I do not recall the word in question. I have started writing these down now because I believe I can construct a decent case for this. The point is, let’s recall what Q is supposed to be. In theory, it is a collection of stuff Jesus said that was written down very soon after Jesus died, if not while he was alive. This, in turn, means one of two things. The first possibility is that Jesus indeed actually used the word, or its Aramaic equivalent. It’s highly unlikely that Jesus knew enough Greek to come up with a word like this.

So if Jesus didn’t use the word, this means that the “author”–“compiler” is perhaps more accurate–of Q chose the word. This makes more sense because if Q was written, it was probably written in Greek. In fact, if Luke and Matthew both came across the word in Q, then Q must have been written in Greek. Of course, it’s possible that Q was written in Aramaic, and that Jesus used the Aramaic term for “thrash bodily”, which the Q author recorded. Then Matthew came along, saw the Aramaic term, had heard of a Greek word for “bisect”, and decided to make it a synonym for “to thrash”. Of course, this would mean that Luke either translated the Aramaic word exactly as Matthew did, which, given the rarity of the word, seems very unlikely. Or, Luke copied the word from Matthew. So either the author of Q used the obscure Greek word, not quite properly, and was copied by both Luke and Matthew, or Matthew used the obscure term, not quite properly, and was copied by Luke. In fact, I would suggest that the use by Luke indicates that he copied it from his source rather blindly, not exactly sure of what the word meant. Had he truly known, it seems reasonable that he would have understood that the word was not being used properly and would have substituted a more appropriate word.

So who came up with the Greek word? Matthew? Or the compiler of Q? And let us forget the supposed provenance of Q. For it to be what people want it to be, it had to be early. The earlier the better. What is the likelihood that this compiler, writing shortly after Jesus–if not during Jesus’ life–was well-versed in Greek? The original followers of Jesus were Aramaic speakers. Paul wrote in Greek, but a generation after Jesus, and Paul’s early letters do not exactly demonstrate a great command of the language. More than likely the later letters, which do show a better command of Greek, were translated for him by an amanuensis. But Q, supposedly, pre-dates Paul. That the movement, in its earliest days, attracted someone who could come up with a word like “bisect”, a technical term, even to misuse it, is very, very improbable. So either the word was late–which defeats the whole point of Q–or Matthew used it and was followed by Luke. Nor does it matter whether Jesus used the word or not in its Aramaic form. The problem remains. It seems rather a sticky wicket for the Q people.

The second point rather dovetails with the first. We’ve come across this axiom, “to whom has been given, more will be given” in both Mark and Matthew. Once again, what we have here is a point where M&M agree, and Luke goes his own way. Once again, it seems that Luke has taken a story, or a pericope, that is adequately covered by his predecessors and changed it to make it his own. It must be noted that this almost always happens when Mark and Matthew not only agree, but are almost verbatim–unless Matthew has chosen to elaborate. So we have another example. So I ask you, is it reasonable to conclude that Luke did not read Matthew?

41 Ait autem Petrus: “ Domine, ad nos dicis hanc parabolam an et ad omnes? ”.

42 Et dixit Dominus: “ Quis putas est fidelis dispensator et prudens, quem constituet dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram?

43 Beatus ille servus, quem, cum venerit dominus eius, invenerit ita facientem.

44 Vere dico vobis: Supra omnia, quae possidet, constituet illum.

41 Ait autem Petrus: “ Domine, ad nos dicis hanc parabolam an et ad omnes? ”.

42 Et dixit Dominus: “ Quis putas est fidelis dispensator et prudens, quem constituet dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram?

43 Beatus ille servus, quem, cum venerit dominus eius, invenerit ita facientem.

44 Vere dico vobis: Supra omnia, quae possidet, constituet illum.

45 Quod si dixerit servus ille in corde suo: “Moram facit dominus meus venire”, et coeperit percutere pueros et ancillas et edere et bibere et inebriari,

46 veniet dominus servi illius in die, qua non sperat, et hora, qua nescit, et dividet eum partemque eius cum infidelibus ponet.

47 Ille autem servus, qui cognovit voluntatem domini sui et non praeparavit vel non fecit secundum voluntatem eius, vapulabit multis;

48 qui autem non cognovit et fecit digna plagis, vapulabit paucis. Omni autem, cui multum  datum est, multum quaeretur ab eo; et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo.

Luke Chapter 12:24-34

This is rather a jump back into the middle of the story from the last section. Jesus had just said that life is more than what we shall eat, and that the body is more than clothing. This followed after the story of the rich man who made plans for his surplus output without realising he was going to die that night. The theme is not to be concerned with things of the world, but to turn our eyes to heavenly things. So the extended metaphor continues.

Text

24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς: πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν.

25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν;

Consider the ravens, that do not sow nor harvest, to whom (dative of possession) there is neither store-house nor barn, and God feeds them. To how much more do you matter than the birds? (25) Who of you is able to increase upon your age or add a cubit? (Presumably meaning to add to one’s height. A cubit is 18 inches; growing by a foot and a half would be a prodigious accomplishment.)

I would have been willing to wager actual hard currency that the sentiments expressed here and in the following set of verses appear elsewhere in the gospels. Well, I would have lost that bet because this material, pretty much the entire chapter, is unique to Luke. At some point a comment was made that Luke seemed to be compressing much of the material of the Triple Tradition, in a manner to suggest that Luke was hurrying to get through as much of the material as quickly as possible to leave room for his own unique material. IIRC from flipping through the rest of the gospel, we should get a fairly high percentage of this unique material in the remainder of the gospel. I’m going to defer comment in detail until after the next section.

That is, I will defer except to point this out. The word for “adding to” one’s life, is prostheinai.  This is the root of the word “prosthesis”, which is an artificial recreation of part of the human (or other) body.

24 Considerate corvos, quia non seminant neque metunt, quibus non est cellarium neque horreum, et Deus pascit illos; quanto magis vos pluris estis volucribus.

25 Quis autem vestrum cogitando potest adicere ad aetatem suam cubitum?

26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;

“Therefore if you are not able to do the least thing, Why would you be concerned about the rest?

Adding a cubit to one’s height isn’t a particularly small thing, IMO. I’d be 7’8″ tall, or thereabouts, and may have made it in the NBA. That’s quite a difference in outcome based on being able to change this aspect of my physique.

26 Si ergo neque, quod minimum est, potestis, quid de ceteris solliciti estis?

27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει: οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει: λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.

28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι.

“Consider how the lilies grow, they neither toil nor spin. I say to you, that Solomon in all his glory was not dressed as these are. (28) But if the grass in the field being today, and tomorrow God throwing it into the furnace dressed such, how much better you, being of little faith.

The last word is highlighted. It is a compound word, oligo-pistoi, literally translated “little-faith”. It’s an interesting word. It does not occur in secular or pagan Greek. Thus it is a very unusual word, of very low frequency. How low, exactly? It occurs four times in Matthew, and here. That is a total of five instances. Now, the five instances we have does not mean it did not occur in other places; after all, so much Greek writing was lost, the stuff of literary quality, but also the lesser stuff. Think of something you wrote a decade ago, then threw away when the purpose had been served. Or perhaps something you wrote as a student, say in university. When those days ended (if they have) did you throw all that stuff away? I did. And some of it I had on floppy disks–the original 5″ versions that were floppy–even if I have the disks (which I doubt), the info on them may as well have been burned a decade ago. The point is that this word may have been more common than the five extant examples we have may indicate. 

Think about that, however. How often does this word get used in a secular context? No, it’s not impossible to do that, but the times I’ve used it there has been a level of facetiousness in the use, meant to reflect back onto its scriptural provenance. IOW, I’ve used it assuming that my audience would get the allusion to the NT. The point of all this is that it is not a word that Luke would likely have encountered very often. It’s not a common word. It occurs in Matthew–four separate times, in Chapters 6, 8. 14, & 18–and here. How plausible is it that this word just sort of occurred to Luke? Or, rather, is it more likely that Luke got this on his own, from some unknown source (which means we have another unknown source; they seem to be piling up thick and fast), or more likely that he got it by reading Matthew? This is a very serious question, and it’s not the first time we’ve asked it. Unfortunately, I haven’t been taking notes of these instances. Making these sorts of cross-comparisons seems to offer a much more fruitful avenue of pursuit than counting the occurrences of kai vs de. Those are such common words, and can come out more or less unconsciously; choosing a word like oligopistos, OTOH, is very deliberate and very conscious. This is especially true if there are several examples of this sort of borrowing of words from Matthew by Luke. And there have been several examples. I need to go back and collect them.

As for the actual content of these five verses taken collectively, they fit very nicely with another theme that we’ve mentioned in Luke. We’ve found it in the gospel as a whole, but it has been especially prominent in this particular chapter. It’s yet more on the theme of poverty. In this set of verses, the idea of not caring about riches is put in terms of letting God provide. This is, essentially, an admonition to asceticism. This was hardly a new concept, especially among Jews who were familiar with the Essenes. But by the time of Luke the Christian community was doubtless overwhelmingly pagan in origin. Among the pagans, asceticism was not quite as prominent as it was among Jews, and even there the Essenes were something of a fringe movement. Again, there is a pervasive sense among Christians–or amongst some Christian groups, anyway–that asceticism is sort of an expected ideal. This played a huge role in heretical movements of the High & Late Middle Ages, when the Waldensians, the Cathars, the Poor Friars wing of the Franciscans, and dozens of smaller groups advocated for what became termed “apostolic poverty”. But as we’ve been reading along, this sort of asceticism, or even the idea of asceticism was was practically nonexistent in Paul and Mark, and given short shrift in Matthew. It only begins to flourish now that we’ve come to Luke. He is the first strong proponent of asceticism as something to be embraced. Oh, we had the “eye of the needle” metaphor, but precious little else on this line. It is only now that it’s becoming incorporated into the mainline of Christian thought and practice. And of course, let us not forget the evolution from “blessed are the poor in spirit” to “blessed are the poor”. Far from being the more primitive version, Luke’s reading is the more developed of the two. The failure to recognise this goes hand in hand with kai/de counting; by getting too hung up in the details of the text, the overall message, and how it developed, get lost.

27 Considerate lilia quomodo crescunt: non laborant neque nent; dico autem vobis: Nec Salomon in omni gloria sua vestiebatur sicut unum ex istis.

28 Si autem fenum, quod hodie in agro est et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos, pusillae fidei.

29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε, καὶ μὴ μετεωρίζεσθε:

“And you do not seek what to eat and what to drink, and do not raise up.

Another highlighted word. I probably should have thought of this technique earlier. I have translated it according to its strictly technical, base meaning, which is to raise up. The word can also mean to elevate, especially with false hopes, and it can mean to be suffering from flatulence (I am not making that up). It can also mean to be anxious. By cross-referencing with the Latin, it’s a good bet that this latter is the intent in this particular passage. But the notation in Liddell & Scott is  “also, to be anxious, POxy. 1679.16 (iii A.D.), perh. in this sense Ev Luc 12:29″.

The thing to notice in this is the perhaps. Even Rev Scott did not completely feel completely confident in his rendering. Now, that translation makes sense, and it does square with the Vulgate, but boy howdy, it sure should serve as a cautionary tale on just how tentative and shaky a lot of these translations are.

29 Et vos nolite quaerere quid manducetis aut quid bibatis et nolite solliciti esse.

30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν: ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.

31 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν.

32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.

“For these things all the people of the kosmos seek; the father of you knows that you have need of them. (31) Unless you seek the kingdom of him, and these things increase you. (32) Do not fear, o little flock, since (lit = that) the father of you is pleased to give you the kingdom.

A couple of quick notes. Jesus is addressing the disciples as, “o little flock”. This means, technically, that the noun is in the vocative case. This case is used to address someone, or something–as in this case. For a neuter second declension noun, the nominative and the vocative cases have the same ending, so it’s impossible to discern the difference w/o the context. The site that has my crib translations parses this as a nominative. A very minor detail. I bring it up, really, to clarify the translation.

And it strikes me that Luke is just referring to it as “the kingdom”. Not “of God” or “of heaven”, but just the kingdom. It strikes me, but that doesn’t mean it’s necessarily meaningful. It could just be one of those things. Or it could mean that Luke feels the reader is well aware that it is the kingdom of God, or of Heaven, and so it doesn’t need to be mentioned. Again, this would only be true, IMO, if Luke knew that there were two other gospels who had already and effectively made the point.

30 Haec enim omnia gentes mundi quaerunt; Pater autem vester scit quoniam his indigetis.

31 Verumtamen quaerite regnum eius; et haec adicientur vobis.

33 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην: ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει:

34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.

(33) “Sell the things (that are) of you and give the charity/alms. Make for yourselves purses which do not age, (and) treasure unfailing in the heavens, where thieves do not approach nor moths destroy. (34) For where your treasure is, there also is the heart of you”.

This last part, to some degree, is present in the other gospels. In Mark and Matthew, this injunction is spoken to a rich young man, prefatory to the “eye of the needle” maxim, which is missing here. So we have another instance where Luke has read something in Mark and then condensed much of it out. In fact, it could be argued that by removing the “eye of the needle” punchline Luke has cut out the most salient point of the lesson. Why would he do that? Because, once again, he is leaving out material that was covered completely by Mark and Matthew, and that retelling it a third time would gain nothing. Once again, he seems to be very much aware of what Mark AND Matthew have to say in this context, so he does not have Jesus direct this quip at some anonymous fellow who surfaces and disappears completely within a few verses. In those two tellings, Jesus tells the rich young man to follow the commandments, etc, and then, to be perfect, to sell what he has and give it all away. Here, he tells this to his disciples. I hope the distinction is clear: in M&M, it’s a one-off, instructions given to a stranger. Here, OTOH, the instruction is given to his disciples, to those most close to him. The implication is, as a result, very different. Jesus tells the young man to do this knowing (of course) that he will not. Here, I think, he tells his disciples to do this, knowing that they have already left everything behind and come to follow Jesus. Because in M&M, after the “eye of the needle”, the disciples ask how they can be saved if the rich cannot, and Jesus tells them that anyone who has left all he has to follow him has won a place in the kingdom. So in this section, Luke is compressing, and by a lot.

Let’s go back to poverty. You may, or may not, recall some of Paul’s whining about how he tried not to be a burden on the communities where he was staying and preaching. And, in Galatians, he contrasts his salutary behaviour with that of some of the other apostles, who remain nameless. These other apostles, Paul implies, apparently traveled with something like a retinue, that may have included their wives. Think–or, as Luke says, consider–about that in relation to the idea, or ideal of “apostolic poverty”. The two don’t quite fit together very effectively, do they? And, if we reflect further, we can infer–or deduce–that the idea of poverty as something that may have become aspirational, or considered a good end-in-itself may not trace back to Jesus at all. It may have been something that Paul introduced, albeit in limited fashion. Aside from the story of the rich young man that culminates in the “eye of the needle” and Jesus promising a reward to those who left everything behind to become followers, poverty is barely mentioned at all in Mark. Instead, Mark is much more concerned with how Jesus realises his magical feats. Mark tells us more about spit and making mud than he does about poverty. Matthew takes it only slightly further, by telling us that the “poor in spirit” are blessed. There may be a few additional references, but none that immediately come to mind–not that I have the Matthean corpus ad digitos, at my fingertips. Interestingly, Luke is the first evangelist (sort of; assuming Luke/Acts is the product of a single author) that we can be certain was aware of Paul; AND, Luke is the first who presents poverty itself, as a blessed state. “Blessed are the poor“.

It must also be noted that the emphasis on, or the concern with poverty perhaps should be attributed to James, brother of Jesus. One of his conditions in the deal he cut with Paul was that the latter should “remember the poor”. Later tradition associated James with a non-orthodox group called The Ebionites, which is generally considered to mean “the poor”. (To be fair, I have a very low opinion of later tradition; they made stuff up. So it’s a bit disingenuous of me to trot out “later tradition” as an argument in my favour. And disingenuous might be too kind; hypocritical might be more accurate.) So, with Luke, do we have a confluence of the Pauline with the Jacobian traditions? Or did the former subsume the poverty doctrine of the latter? There are all sorts of sub-currents here, or cross-currents, or flat-out contradictions. The period between Jesus’ death and Luke’s gospel was one of constant flux as different ideas, different emphases were ebbing and flowing; it is with Luke, more or less, that something like an actual church, with a hierarchy and oversight of doctrine starts to take real form. Before this, not so much. Tradition states the succession of bishops of Rome to be Peter, Linus, (Ana)Cletus, Clement…In the days of my youth the recitation of these names was part of the Consecration of the Eucharist, and said at most masses in the Roman Rite. Clement is the first we can nail down because we have a letter he wrote to the church of Corinth; his dates are, traditionally, 88-99 (always, always, give or take). That would put him at the point when Luke was writing; and Luke’s writing (again, assuming Luke/Acts) ends with Paul traveling to Rome–not exactly of his own volition, of course. Hmmm. Interesting coincidences. And, correct me if I’m wrong, but nowhere in Acts does “Luke” say that Peter was the first bishop, or even a bishop, of Rome. 

No doubt I would have gotten marks off for that last paragraph. It started with poverty and ended with the bishops of Rome. The point is, or was, or should have been, that the fifty or so years between Jesus’ death and the time Luke wrote it is probably wholly inappropriate to think of a single, orthodox Christianity. After Luke, we have conscious attempts to create one, and these attempts were met with some success. The proto-orthodox doctrines included the idea/ideal of poverty whereas most earlier traditions probably did not. As such, this emphasis, or the peculiar blessed state of poverty, almost certainly does not trace back to Jesus.

32 Noli timere, pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum.

33 Vendite, quae possidetis, et date eleemosynam. Facite vobis sacculos, qui non veterescunt, thesaurum non deficientem in caelis, quo fur non appropiat, neque tinea corrumpit;

34 ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.