Matthew Chapter 19:13-30

This will conclude Chapter 19. The section is on the long side, but there was no place to break that wouldn’t distort the flow of the text, so we get it all at once. Much of it may not require specific comment. Of course, I always think/say that.

13 Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.

14 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.

And then were brought forth children, so that his hands he would place on them and bless them. The disciples censured them. (14) But Jesus said, “Allow the children and do not forbid them to come to me; for of such is the kingdom of the heavens. (15) And he placing his hands on them, he went away from there. 

In heresies of the Middle Ages, the laying-on of hands was considered the mark of real holiness. I’m not sure when or how the established Church got away from that as a general practice, but the insistence of the heretics on this placement of hands seems to indicate that the Church had let this practice fall into abeyance. And having read as much of the NT as I have, I can see why the heretics were so keen to do this; it’s a very common thing for Jesus and the disciples to do. I do not know the origin of the practice, whether it’s Jewish, or pagan, or what; but it’s the sort of thing that is pretty obvious in many ways. I do want to point out, however, that the real origin of the practice was probably magical, and may in fact pre-date Judaism and other religions. I would not be surprised that the practice did not arise in hunter-gatherer bands, and that the shaman would do this as a means of healing, expelling spirits, etc. I think that for the authors of the NT, that meaning has largely been lost. Even so, I truly believe it’s a residual magical practice.

In the last chapter we also had a child as the exemplar of who will enter the kingdom of the heavens. Here we have it again. Coming as it does in close proximity to the previous child, my guess is that these two stories represent either a twinning of a single event, or that this was something Jesus actually did on a frequent basis. The frequency then gave rise to a number of stories relating this. I don’t think there’s much reason to debate which it is; I bring it up because the repetition in two successive chapters does amount to a bit of editorial clumsiness. It feels redundant, so I tend to lean towards twinning, but the other possibility is just about as likely.

I suppose another question to go with this is to ask what are the implications of each? If it’s a twin, it entails a bifurcation of the tradition. The same story came down to Mark/Matthew via two different streams. This is not surprising. The tradition was doubtless split into any number of threads; we’ve discussed this at length in relation to Mark. If it was repeated, then this represents a major theme of Jesus’ ministry. And I think this likely does trace back to Jesus. It is difficult to fit into another tradition; it’s out of place in the pagan world, and it doesn’t fit with Jewish tradition, either. If you think about it, the only pre-adult to appear in any capacity in the HS (OT) is David. Isaac appears as a potential sacrifice; there is the widow’s son that Elijah raises from the dead, but the implication is that he is an adult. So the sheer oddness of the idea, it would seem, implies that it was an innovation that traced to Jesus himself. Paul doesn’t mention this, but Paul–with a few exceptions–is not concerned with anything that Jesus did while alive; ergo, its absence in Paul is not entirely meaningful. The theme is in Mark, so it likely did not come through the filtre of James the Just.

So that is worth bearing in mind. 

13 Tunc oblati sunt ei parvuli, ut manus eis imponeret et oraret; discipuli autem increpabant eis.

14 Iesus vero ait: “ Sinite parvulos et nolite eos prohibere ad me venire; talium est enim regnum caelorum ”.

15 Et cum imposuisset eis manus, abiit inde.

16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν, Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον;

And look (one) coming towards him (Jesus) said, “Teacher, what good things shall I do that I might have life eternal?

The position here is interesting. Not long ago, I posed the question of whether the Life–or life eternal–was the same as the kingdom of (the) heaven(s). The immediate juxtaposition of the children entering the kingdom and this one asking about life eternal seems to suggest that they are more or less the same thing. This equivalence is something that most Christians over most of the past 1900 years or so would have answered affirmatively without a second thought. Until very recently, it never occurred to me even to ask the question; of course they are.

So why do we have two different terms for the same thing? Terms that are not obviously related on the face of it. That is a question that I think has to be answered. And some part of this would depend on whether both phrases trace back to Jesus. If I had to come up with an explanation, I would suggest that “kingdom of God/heaven/the heavens” does trace to Jesus. But the idea of the Life may not have existed before Paul.

The phrase “the life/life eternal” appears in Mark and Matthew only in conjunction with two stories: this one, about the young man of wealth, and the story that recommends self-mutilation, that it is better to give up a hand, or a foot, or an eye and attain eternal life. Paul talks about eternal life most extensively in Romans–his last work. But he also uses it in Galatians, which is one of the first. What this tells me is that Jesus may have talked about the kingdom, but he may not have talked about the Life. And even with Paul, the idea of the Life was something that became part of his mature work, but did not play a large role in his earlier epistles; does this mean it wasn’t a large part of his thinking on what was to happen when Jesus returned? Or possibly before, when we died?

Now, we need to be careful here. We need to remember that in Jewish belief the faithful pray on Yom Kippur to be written in the book of life for the next year. And so we find another situation where something that is considered to be a hallmark of Christianity has, at the very least, its roots in Judaism, even if there may have been some minor adjustments during the transition into Christianity. So we have the book of life and eternal life that sound like very similar concepts. And let’s not forget that the idea of going into the Life maimed–minus a hand, foot, or eye–only makes sense if we think in terms of the resurrection of the actual body, rather than a spiritual body that is whole and sound. Recall that Paul even made reference to this in talking about Jesus’ post-resurrection body as being somehow different from the earthly body. Taking all of this as a complex of interrelated concepts, we may be justified in seeing the passage about cutting off hands or feet to enter the life as fundamentally Jewish ideas, however they’ve been modified.

Then the question becomes one of provenance. I am becoming convinced that the idea of the kingdom, albeit of God/heaven/the heavens does trace back to Jesus, even if he perhaps did not originate it. At least, I’ve become convinced that a decent, and perhaps strong, argument can be made for this. I’m not quite as sure about the idea of the Life. This does trace back to Paul as we have seen. And prior to Paul, the resurrection of the righteous and the idea of the book of life (or, Book of Life) can both be found in Pharisaical Judaism. So the question is why doesn’t “the Life” play a more prominent role in the gospels of Mark and Matthew? Glancing ahead, it appears that this idea becomes fully ensconced in Luke, and especially John, showing that it has become a bedrock principle of what, by then, can be called Christianity. 

16 Et ecce unus accedens ait illi: “Magister, quid boni faciam, ut habeam vitam aeternam?”. Qui dixit ei:

17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ; εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός. εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

And he (Jesus) said to him (the interlocutor) “Why do you talk to me about the good? One is good. If you wish into the life to enter, keep the commandments.”

Here we have a rare instance when the KJV is the least accurate of my crib translations. As I’ve been doing this, I’ve found that part of the reason the KJV is so hard to read is because it adheres most closely to the Greek; it’s not as nearly as bad as many of my translations, but it follows the literal sense more than most. Here, however, instead of talking about the good, Jesus asks, “why do you call me good?”, which the interlocutor does not do. Also, I have only rendered “one is good” because that is what the Greek says. Most translations add “only one is good”. Even the Latin below omits the “only”. Now, one can argue that the “only” is implied, and perhaps it is. But it’s not stated, so I have not added it to the translation.

My guess is that the KJV translated it the way it did because the passage in Mark does gave Jesus ask, “why do you call me good”, and also that “only” God is good.

Theologically, the “one is good” has some interesting implications. This seems like it could be the basis for some of the vitriol that came later about human nature is hopelessly depraved, and so cannot do anything to merit its salvation. Now the other thing is that this is always assumed to refer to God, but leaving out the “only” sure makes that a lot less certain, doesn’t it? Is this the original Jesus pointing to the Christ that is to come? That may be a stretch, but it’s not precluded by the Greek. It could be interpreted to mean something like that.

17 “Quid me interrogas de bono? Unus est bonus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata”.

18 λέγει αὐτῷ, Ποίας; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τὸ Οὐ φονεύσεις, Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐ ψευδομαρτυρήσεις,

19 Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα,καί, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα ἐφύλαξα: τί ἔτι ὑστερῶ;

21 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

He (the interlocutor) said to him (Jesus), “Of what kind?” Jesus said to him, “Do not murder, do not adulterize, do not steal, do not witness falsely. (19) Honour your father and your mother, love your neighbor as yourself.” (20) The young man said, “All these I have guarded. What is the last?” (= the final, the ultimate, is there anything else?) (21) Jesus said to him, “If you wish to be completed (= perfected) withdraw, sell the things belonging to you, give the money to the poor, and you will have treasure in the heavens, and follow me here.” (here = hither, which implies motion towards as opposed to a static place “here”

The man’s response to the question about the commandments is interesting. Every Christian today knows that the “commandments” refers to the Ten Commandments. And one suspects that every Jew in the First Century would have known that, too. The man’s question implies one of two things: either he thought that Jesus might have some novel twist on the concept; or, he wasn’t a Jew who was familiar with the Decalogue. Which is more likely? The first possibility is hardly to be dismissed. Who knows what was said of Jesus? Who knows what sort of ideas about Jesus this young man brought to the moment of the question? Certainly he had heard about Jesus, that this was a novel teaching, or he taught novel things; so it’s no wonder that he would have had apprehensions about which commandments Jesus was telling him to follow. So it’s highly plausible. It’s much simpler, however, to infer that he was a pagan. Okham’s razor being what it is, this makes the second more plausible.

Or, there is a third possibility. Matthew inserted this question so that the pagans in the audience would understand what Jesus meant. Matthew realized that the pagans would not simply know what “the commandments” meant, so he put these words into the young man’s mouth to clarify that for these pagans. Now, we really can’t stretch this into more proof that Matthew himself was a pagan; he could have been very aware that pagans wouldn’t know about the commandments without being a pagan himself. It doesn’t hurt my position on this, but it doesn’t offer much in the way of support and/or evidence for this.

Should we ascribe this to Jesus? Or does it make more sense that it came from James? Offhand, I’d say the latter, largely because that’s what I want to believe in order to support my radical contention about the teachings of James. Against this we have the fact that this story is in Mark. However, the fact remains that the young man asks about eternal life, which is not a concept that is well-represented in Mark/Matthew. Here, I think, is where we can sort of glimpse at the complexity of the narrative sources. Different things came from different strands of the sources, and just because a concept appears in Matthew and Paul does not mean, necessarily, that Matthew got the story from Paul. Everyone wants to see affiliation where none may exist. The exception to this are those who refuse to believe that Luke knew about Matthew, preferring instead the existence of a document for which there is absolutely zero evidence.

18 Dicit illi: “ Quae? ”. Iesus autem dixit: “ Non homicidium facies, non adulterabis, non facies furtum, non falsum testimonium dices,

19 honora patrem et matrem et diliges proximum tuum sicut teipsum ”.

20 Dicit illi adulescens: “ Omnia haec custodivi. Quid adhuc mihi deest? ”.

21 Ait illi Iesus: “ Si vis perfectus esse, vade, vende, quae habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo; et veni, sequere me ”.

22 ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

Hearing this speech, the young man went away being sad, for he was holding many possessions. (23) And Jesus said to his disciples, “Amen I say to you that the rich with difficulty into the kingdom of the heavens. (24) Again I say to you, it is more easy for a camel to pass through the eye of a needle than for the wealthy to enter into the kingdom of God.”

The most interesting aspect of these two verses is the use of “kingdom of God” in Verse 24. Matthew almost never uses this term, but Mark uses it frequently. Here is a very clear case of Matthew almost, but not quite, copying Mark without much editing. In fact, a lot of the words in Mark are repeated by Matthew, even if in different forms. This is very clearly proof of the extent to which Matthew used Mark.Is it possible that Mark used Matthew, and sort of abridged the longer work? While there is a body of scholarship claiming this, it’s very much a minority opinion. I find it very difficult to conceive how anyone could actually take the idea seriously. 

22 Cum audisset autem adulescens verbum, abiit tristis; erat enim habens multas possessiones.

23 Iesus autem dixit discipulis suis: “Amen dico vobis: Dives difficile intrabit in regnum caelorum.

24 Et iterum dico vobis: Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei”.

25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;

Hearing this the disciples were driven out of their senses, saying to themselves, “Who then can be saved?”

I want to pause on this a moment. We touched on this in discussing Mark, but it very much bears repeating. In the amazement of the disciples, we get a very potent demonstration of the belief that wealth had a moral dimension. Put simply, there was a strong belief that all God’s friends were rich. The Jews believed this, as the story of Job amply demonstrates. But they were not alone: most cultures believed that the favor of God, or a god would be manifest on earth. And this idea has had pernicious and deleterious effects ever since, despite the fact that Jesus’ words here could not be more plain. This belief was lodged–implicitly–in Calvinism. As such, it was brought to the New World, especially by the Puritans of Massachusetts Bay colony. And since Boston became one of the first commercially successful cities in the British colonies, and since New England exported its ministers to the rest of the country, this belief has become lodged in the culture of the United States, and is still operating to this day. It may not be explicitly formulated, but it’s all the more dangerous because of that; it’s a buried assumption, one that goes unchallenged.

What is particularly astonishing is that this belief persists, that it ever came into being, because Jesus couldn’t be much more clear here if he tried. And it always strikes me that many of those who refuse to countenance any interpretation of “what God has joined, let no man put asunder” will completely overlook this dictum about the eye of the needle. Selective application, indeed.

25 Auditis autem his, discipuli mirabantur valde dicentes: “ Quis ergo poterit salvus esse?”.

26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά.

Looking them in the face Jesus said to them, “For humans, this is not possible, but for God all is possible.  

Notice that God is now omnipotent. We are so used to this notion that it’s ofttimes easy to forget that God was not always considered thus. Certainly the pagan gods, for the most part, were not truly though to be omnipotent as we understand the term; none of them were responsible for creation ex nihilo, as occurred in Genesis. But even YHWH was never truly omnipotent; it appears that he could be surprised by the outcome of events; why create Adam and Eve and tell them not to eat the fruit if he knew full well that they would? This is the quandary that Calvin sought to solve. But God did not truly become omnipotent until systematic theology had been invented through the marriage of the Scripture to Greek philosophy. This passage anticipates that development by a couple of centuries, at the least; but the NT is not fully consistent on this, and it’s especially not internally consistent. These inconsistencies were the cracks in the pavement that eventually spawned heresies. 

After all that, what really matters is that Jesus is basically saying that the rich can only be saved through the sheer omnipotence of God. That is a glaring contradiction to what Peter said in the previous verse, when he assumes there is a large moral component to being wealthy. Jesus is flatly denying that, cutting against the grain of the thinking of most cultures at the time. As such, it’s very progressive thinking for the time.

Now, an interesting thing came up while I was thinking about whether this actually originated with Jesus. I looked into the various forms of “wealthy” in Strong’s Concordance. (The root in Greek is “plousios”, the root of “plutocracy”.) What I found was that the word, in any form, is barely used by either Matthew or Mark. The latter uses some form of the word about three times; once in his version of the story, once during the explanation of the parable of the Sower, and once in the tale of the Widow’s Mite. Matthew uses it twice here, once with the Sower, and the last time to describe Joseph of Arimathaea, who is said to be “rich”. That’s it. It becomes more popular in Luke, but Paul uses it a lot in 1 Corinthians and especially Romans. It also shows up a lot in the deutero-Pauline letter to the Ephesians, and a number of times in the fairly short letter of James. 

So here Jesus is being very hard on the rich, but it’s almost a one-off as a theme in the first two gospels. And this is despite the fact that it wasn’t uncommon in Paul’s letters, documents that pre-date the gospels. And this particular story is really the only one in which the idea of wealth is really intrinsic to the point of the tale. That is, the idea of wealth was imported into the thinking of Mark and Matthew pretty much solely in conjunction with this story.

I also looked up the instances of the use of the terms “possessions” and “poor”. Interestingly, neither of these are show up much in Mark and Matthew, either, both of them occurring at approximately the same frequency as “wealth”.

The implication is pretty clear here. As much as we think of the poor being a major theme of Christian thought, the fact of the matter is that it just isn’t really all that important in the gospels of Matthew and Mark. This is something to consider.

26 Aspiciens autem Iesus dixit illis: “ Apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem omnia possibilia sunt”.

27 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

28 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

29 καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.

30 Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

Then answering, Peter said to him, “Look, we left behind everything and followed you. What will be ours?”

28) And Jesus said to them, “Amen I say to you, that you, those following me, in the regeneration, when the son of man is seated upon the throne in his glory, you will also be seated upon twelve thrones judging the twelve tribes of Israel.

29) And all who have left behind home, or brothers or sisters, or father or mother or children, or fields because of my name a hundredfold will receive and eternal life will be their allotment (share of the inheritance).

Just need to insert a word. This phrase << ἑκατονταπλασίονα >> (a hundredfold) is not in all ms traditions. It appears there is variant reading of <<πολλαπλασίων>>. That would be significant, because according to Strong, the only instance of this word is in Luke’s version of this story. If it were here, too, this would pretty much prove that Luke copied Matthew because it would be the equivalent of being proven a cheater by copying someone’s wrong answer. So this is an important textual variation. And I have two different texts with the Matthew/Luke  <<πολλαπλασίων>>. OTOH, the L&S cites the Gospel of Matthew as an example of “hundredfold”. It does not recognize the other word.

30) For many will be first who are last and last (those who are) first.  

Aside from the textual issue mentioned, what jumps out here is “regeneration”. This is a legitimate Greek word. The question is, what does it signify in this context? Well, L&S cite Mt 19:28 as an example of this word being used to mean “resurrection”. Otherwise, it is a term from Stoic philosophy, as in the regeneration of the cosmos, which signifies the cyclical nature of existence; everything is a cycle, including the universe as a whole. Interestingly, none of my crib translations render it as “resurrection”, despite L&S; this is another example of why I get a little nervous about NT dictionaries. They tend to make it up as they go along. And the only other use of this in the NT is in Titus.

As with the hundredfold, the translation of this word matters. Maybe because I’m familiar with Stoic philosophy, but the use of the word there makes perfect sense. It was thought that history was cyclical, in the way life overall was cyclical. It didn’t repeat, but the cosmos ended and restarted, again and again and again. It was Augustine who came up with the idea of linear time; otherwise, this would mean that Jesus’ coming was not a unique event, but something that has happened and would happen again. This didn’t work for him, so he re-cast our understanding of the progress of time, bending it from a circle into a straight line. Or perhaps a ray is the more technical term: a fixed origin with an infinite extension. For even though the world would end, the righteous will spend eternity in the presence of God, who is beyond time.

This just occurred to me. Did Matthew slip here? Did he slip into his pagan way of thinking? Was he thinking about Stoic philosophy, so he used a concept he borrowed from them? That would be about as close to definitive proof that Matthew was a pagan as we could ever expect him to state explicitly. It would mean L&S was wrong, but either Liddell or Scott was a churchman, so his point of view would have been strongly Christian, which could certainly influence his conception of the word as used here. He would take it on faith (ahem) that it referred to the resurrection even though the term came from Stoic philosophy. Contra this, the term is used for the rebirth of the world after the flood in Genesis in the Septuagint; so Matthew as a Jew–Greek-speaking, but Jew nonetheless–could have gotten the term there. We have seen that Matthew probably got the virgin birth from the (mis-)translation of Isaiah to predict that a “virgin” would give birth.

Here is where my theory on the Twelve has some significant ramifications. If, as I suspect, the Twelve were instituted after Jesus died, then there is no chance that he said this bit about the twelve thrones and judging the twelve tribes. Then the question becomes, if Jesus didn’t say this, did he say any of this? If he did, which parts go back to Jesus, and which are later? 

To be honest, I would suspect most of the verse 27-30 post-date Jesus. To be just as honest, I’m not sure I can construct a valid–or even worthwhile–argument to support this. Peter’s question is the sort of thing that could be experienced either by Jesus’ immediate followers, or by those that came later. And I did try to construct something to demonstrate that the circumstances described here were more appropriate for a later group, but I was unsuccessful. My instincts tell me this is a later addition, but “instincts” do not make a good argument, The part about the Twelve, I am sure, is later, but that does not necessarily invalidate the rest. I believe it does–or may–but my beliefs are no stronger proof than my instincts. 

On the face of it, there is nothing in these verses to indicate that we are presented with a situation that involves circumstances faced by Jesus’ immediate followers, or those faced by a later group. That’s the surface view. After more consideration, however, I think this falls into the “later group” scenario. The implication here 

The last point here involves the eschaton. Once again the use of “son of man” indicates that this is taken mostly from Mark. For the most part, Matthew uses “son of man” in passages that he has extracted from Mark. Here is a situation in which the coming end, brought about by the Parousia, by the coming of the son of man. As is true in Mark, this passage could be read to imply that Jesus is talking about someone else, that he is not identifying himself as the son of man. The other point about this is that the vision presented here is not terribly dissimilar to that of Paul in 1 Thessalonians 4. Thus, we have to ask, once again, if this came from Jesus, or if it came from Paul? This matters, because if it’s from Paul, it would help support the idea that the entire passage dates from a time after Jesus. The number of times that Jesus refers to the Parousia in Mark are very limited, and are not entirely intrinsic to the rest of the text. There are any number of legitimate NT scholars–JD Crossan comes to mind–who are dead certain that Jesus’ primary message (or one of them, at least) was the coming End. Personally, I’m not sure I buy it. He bases a lot of his position on the idea of Jesus’ use of “kingdom of heaven/God/the heavens”. However, I remain semi-agnostic on this; I haven’t done the requisite homework, or fieldwork, or footwork of pulling out all the references and doing the compare/contrast and exegesis.

To end, the last line about the first/last transposition is, from what I understand, classic apocalyptic rhetoric. I don’t recall who, but one of the legitimate scholars I read described apocalyptic literature as sort of the last revenge/refuge of the downtrodden. The point of this literature is to envision the day when the current oppressor is overthrown, is pitched headlong into eternal fire, and We the Downtrodden take our rightful place as the divine favourites. People in offices talk like this all the time, about the boss getting his comeuppance. As such, this last/first transposition is probably something that could have been said or written at any time during the time Judea was under the heel of either the Seleucid or Roman Empires. As such, it’s not much help in figuring out if this traces to Jesus. Even if we could be dead certain he did say this, who’s not to say that he didn’t get it from someone else? It’s too universal as a statement of desire. 

27 Tunc respondens Petrus dixit ei: “Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te. Quid ergo erit nobis?”.

28 Iesus autem dixit illis: “Amen dico vobis quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit Filius hominis in throno gloriae suae, sedebitis et vos super thronos duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel.

29 Et omnis, qui reliquit domos vel fratres aut sorores aut patrem aut matrem aut filios aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit.

30 Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.

Advertisements

About James, brother of Jesus

I have a BA from the University of Toronto in Greek and Roman History. For this, I had to learn classical Greek and Latin. In seminar-style classes, we discussed both the meaning of the text and the language. U of T has a great Classics Dept. One of the professors I took a Senior Seminar with is now at Harvard. I started reading the New Testament as a way to brush up on my Greek, and the process grew into this. I plan to comment on as much of the NT as possible, starting with some of Paul's letters. After that, I'll start in on the Gospels, starting with Mark.

Posted on January 1, 2016, in Chapter 19, gospel commentary, gospels, Matthew's Gospel and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: